Meteoryt.org

Mołdawit


Tektyty    |    Typ: Tektyt , Waga: 2,3 g , Kraj: Nördlinger Ries, Niemcy

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024