Meteoryt.org

Vyatka


Kamienne    |    Typ: Chondryt H4 , Waga: 24 g , Kraj: Rosja    |    MBD

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2023

error: